Search

Македонија на праг до енергетска независност

Благодарение на зголемувањето на соларниот капацитет минатата година за 251 отсто во однос на 2022 година, Македонија значително го намали увозот на електрична енергија. Најголем дел од новите електрани во 2023 година се фотоволтаични електрани со вкупна инсталирана моќност од 361,9 MW.

Според податоците од Годишниот извештај за 2023 година, објавен од Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ), само 2,75 отсто од потрошувачката на електрична енергија се покрива со увоз, што значи дека увозот е намален за 30 отсто. .

Како што е наведено, овој успех е значаен и од аспект на енергетска транзиција и од финансиски аспект.

Во 2023 година во електроенергетскиот и електродистрибутивниот систем се внесени вкупно 9.663 GWh електрична енергија, што е за 3,75 отсто повеќе од 2022 година.

Податоците покажуваат дека производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија, вклучувајќи ги и големите хидроцентрали, лани изнесувало 2.173 GWh, што претставува зголемување од 33 отсто во однос на 2022 година.

Севкупно, во инсталираниот капацитет најголемо учество имаат термоелектраните со 39,28 отсто, потоа хидроцентралите со 27,34 отсто, потоа сончевата енергија со 19,22 отсто, комбинираните постројки за производство на електрична и топлинска енергија со 10,92 отсто, додека 3,24 отсто доаѓа од сите преостанати извори.

Портал за енергија

Најново

Последни колумни