Search

Дали доволно ја разбираме важноста на кружната економија во постигнување на климатските цели?

Експлоатацијата на различни материјали и нивната понатамошна употреба во економското производство има големо влијание врз создавањето на емисиите на стакленички гасови. За нивно намалување, во светот се промовира примената на циркуларната економија. И покрај ова, тој сè уште е недоволно застапен во националните политики и мерки за климата, според новиот брифинг на Европската агенција за животна средина (ЕЕА).

Податоците од Меѓународниот панел за ресурси покажуваат дека екстракцијата и преработката на материјали како што се фосилните горива, биомасата, металите и неметалните минерали сочинуваат речиси половина од глобалните емисии на стаклена градина.

Кога се вели дека ја применува циркуларната економија, честопати е наменета само за повторно користење на ресурсите кои требало да завршат како отпад. Сепак, станува збор за целиот синџир на вредност, од одржлив дизајн, ефикасно производство, преку одржлива потрошувачка, подолга и подобра употреба на производите и конечно користење на отпадот како ресурс.

Свеста за важноста на примената на циркуларната економија сè уште не е доволно развиена, а исто така концептот не е секогаш добро разбран. Како што беше наведено на брифингот, недостига адекватно вклучување на климатските придобивки кои произлегуваат од циркуларната економија во политиките и известувањето за намалување на емисиите на стакленички гасови.

Ова се објаснува со фактот дека постои јаз помеѓу строгата структура на секторски известување што се придржува до упатствата на Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC) и меѓусекторската природа на циркуларната економија. Поточно, тоа значи дека циркуларната економија ги надминува границите на традиционалните сектори и се протега низ различни фази од животниот циклус на производот. Тоа не се однесува само на еден дел од синџирот, туку го вклучува целиот тек од производство до рециклирање.

Конкретен пример за отпад од стакло може да се претстави вака. Извештајот најверојатно ќе ги земе предвид само податоците за тоа колку емисии се намалени со тоа што овој отпад не завршил на депонија. Сепак, кружната економија игра уште позначајна улога во процесот на производство на нов стаклен објект. Благодарение на употребата на отпад од стакло, наместо целосно нови суровини, се заштедуваат значителни количини на енергија. Проблемот е што таквите придобивки од примената на циркуларната економија тешко се точно да се утврдат во самиот производствен процес, поради што често не се вклучени во извештаите.

Податоците на ЕЕА покажуваат дека важноста на циркуларната економија во нејзиниот полн капацитет сè уште не е доволно разбрана. Имено, во 2023 година пријавени се 148 акции поврзани со циркуларната економија, од кои околу 60 проценти се однесуваат на отпад. Многу помал број ги опфати сите мерки на циркуларната економија, односно нејзиниот целосен потенцијал.

На брифингот беа понудени шест чекори со детално објаснување за вклучување на циркуларната економија во извештаите за ублажување на климатските промени и креирањето политики, бидејќи на тој начин ќе се разбере и развие свеста за важноста на нејзината примена.

Првиот чекор вклучува собирање експерти од областа на циркуларната економија и климатските промени. Треба да се развие свесност за поврзаноста меѓу овие две области и да се изгради силен, транспарентен и координиран национален систем за идни извештаи. Вториот е да се користат модели за да се идентификуваат клучните мерки за циркуларна економија кои имаат потенцијал да придонесат за намалување на емисиите на стакленички гасови. Третиот може да се објасни како постигнување синергија помеѓу мерките за намалување на отпадот и политиките на циркуларна економија во извештаите за ублажување на климатските промени. Последните три чекори се однесуваат на анализата дали се потребни дополнителни законски предлози, потоа да се следи напредокот на усвоените политики и на крајот да се продолжи со натамошниот развој на претходните пет чекори.

Извор: energetskiportal.rs

Најново

Последни колумни